likwidacja spółek dolnośląskie

Pomagamy w likwidacji wszelkich spółek


Na przykładzie spółki z o.o. wskazać można, że likwidacja trwa co najmniej 6 miesięcy - wynika to wprost z treści przepisów Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Otworzenie likwidacji następuje z chwilą podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.Otworzenie likwidacji łączy się nie tylko ze zmianą nazwy spółki, ale także z zakończeniem dotychczasowego i otwarciem nowego roku podatkowego - a co za tym idzie z koniecznością złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Uchwała o otwarciu likwidacji musi mieć formę aktu notarialnego i zostać niezwłocznie zgłoszona do sądu rejestrowego. Nadto spółka winna dokonać innych czynności np. przeprowadzić postępowanie konwokacyjne, sporządzić bilans otwarcia likwidacji spółki, itd.

Wszystkie powyższe, a także wiele innych koniecznych czynności, może przeprowadzić nasza kancelaria.