- likwidacja spółki Nysa

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania konwokacyjnego.

Podział majątku między wspólników kończy likwidację spółki sensu stricto. Zakończenie tego etapu likwidacji zatem następuje z momentem przekazania wspólnikom ostatniego przedmiotu majątkowego albo środków pieniężnych należących do spółki.