likwidacja spółki OpoleW trakcie likwidacji zwykle odbywają się nawet cztery nadzwyczajne zgromadzenia wspólników. Ich przedmiotem jest otwarcie likwidacji, wybór likwidatorów, określenie zasad reprezentacji spółki w likwidacji, a także zatwierdzenie kolejnych sprawozdań finansowych i udzielenie absolutorium członkom zarządu, a następnie likwidatorom spółki. Wskazanym jest, aby zgromadzenie wspólników wskazało sposób i miejsce przechowywania dokumentów spółki po zakończeniu likwidacji.

Kancelaria koordynuje i bierze czynny udział w zwoływaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń.