alimenty Wrocław

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny najczęściej dotyczy rodziców dzieci małoletnich oraz pełnoletnich, którzy kontynuują edukację i nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia (a w związku z tym nie są w stanie samodzielnie się utrzymać). Istnieje on bez względu na to czy rodzice żyli w związku małżeńskim, czy też bez ślubu. Alimenty są zasądzane po uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb dziecka, a także możliwości zarobkowych pozwanego.

Jak mogę ubiegać się o alimenty?

Koniecznym jest złożenie pozwu w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub dziecka. W przypadku dzieci małoletnich pozew składa rodzic, w przypadku pełnoletnich - występują one przed Sądem samodzielnie.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

  • oznaczenie sądu,
  • dane powoda (dziecka, na które powinny zostać zasądzone alimenty),
  • dane pozwanego (osoby, od której domagamy się alimentów),
  • kwotę żądanych alimentów,
  • dzień, od którego powinny być one płacone,
  • wartość przedmiotu sporu (suma alimentów za jeden rok),
  • uzasadnienie - wykazanie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka oraz przedstawienie informacji wykazujących, iż druga strona jest w stanie łożyć na utrzymanie dziecka,
  • dowody w sprawie - zaświadczenia o zarobkach, rachunki,
  • wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zobowiązany nie płaci pomimo wyroku


W przypadku, gdy pozwany w dalszym ciągu nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, można skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Aby je uzyskać musi zaistnieć bezskuteczna egzekucja alimentów, czyli sytuacja, w której komornik w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku nie jest w stanie ściągnąć od pozwanego pełnej kwoty alimentów.
Należy pamiętać, że wysokość świadczenia jest równa wartości zasądzonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Ponadto, świadczenie jest wypłacane pod warunkiem, że dochód w rodzinie przekracza 725 zł w przeliczeniu na jednego jej członka. Niezbędnym dokumentem, uprawniającym do uzyskania świadczenia, jest również zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia). Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego można pobrać w miejskich ośrodkach pomocy społecznej.

Czy wysokość zasądzonych alimentów jest niezmienna?

Nie, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnosić o podwyższenie kwoty alimentów, zgodnie ze zwiększającymi się wraz z wiekiem potrzebami dziecka (jednakże nie częściej niż co pół roku). Pozwany może wnieść pozew o uchylenie od obowiązku alimentacyjnego lub o obniżenie wysokości zasądzonej kwoty (np. w wyniku zmiany sytuacji majątkowej).

Źródło: Infor