rozwód Wrocław
Sprawą rozwodową nazywamy proces cywilny rozpoczęty pozwem jednego ze współmałżonków, który domaga się od sądu rozwiązania małżeństwa, czyli udzielenia rozwodu. Decyzja o rozwodzie jest decyzją dość trudną, wywołującą dużo negatywnych emocji. Najtrudniejszą jednak jego częścią jest sama sprawa rozwodowa. Jak zatem wygląda jej przebieg?

Uczestnicy sprawy rozwodowej

Podczas sprawy rozwodowej na sali rozpraw (oprócz małżonków) są zazwyczaj jedynie sędziowie oraz pełnomocnicy stron. Pełnomocnikiem strony może być radca prawny lub adwokat, czasami zdarza się również, że jest nim np. rodzic, czy dziecko.

Przebieg sprawy rozwodowej

Pierwsza rozprawa najczęściej wyznaczana jest po upływie kilku miesięcy od daty złożenia pozwu rozwodowego. Jeśli strona wnosząca o rozwód nadal będzie podtrzymywać swoje powództwo, sąd przeprowadzi wstępne przesłuchanie stron. Sąd zadaje obojgu małżonkom podstawowe pytania dotyczące rozkładu pożycia, m. in.:
  • jak długo nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego,
  • kiedy nastąpiło zerwanie więzi duchowej i fizycznej - czyli czy strony żywią do siebie jeszcze jakieś uczucia i czy na pewno nie widzą żadnych szans na ratowanie związku, a także kiedy ostatni raz ze sobą współżyli,
  • czy małżonkowie posiadają wspólne potomstwo.
Przesłuchanie małżonków jest obowiązkowe. Sąd musi umiejscowić w czasie okoliczności będące początkiem rozkładu małżeństwa, a także jego przyczynę. Ponadto, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne potomstwo, sąd będzie chciał poznać koszty związane z ich utrzymaniem, a także sytuację majątkową obu stron. W przypadku orzekania o winie jednego z małżonków sąd będzie zadawał bardziej szczegółowe pytania dotyczące różnych kwestii, mających wpływ na ewidentną winę jednego z małżonków. Strony mogą zgłaszać wszelkie materiały dowodowe w toku postępowania. Podczas rozprawy mogą być przesłuchiwani świadkowie obu stron. Pytania kierowane do świadków mogą być zadawane zarówno przez sąd, jak i przez strony postępowania.

Alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi

Ustanowienie wszystkich trzech powyższych kwestii w dużej mierze zależne jest od samych małżonków, którzy mogą:
  • zawrzeć pisemne porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • wnioskować o rozstrzygnięcie kwestii dotyczących wspólnego potomstwa przez sąd (w przypadku, gdy nie są w stanie zawrzeć porozumienia),
  • mogą wnieść o nierozstrzyganie w/w kwestii.

Niewyrażanie zgody na rozwód

Jest to jeden ze sposobów obrony przed rozwodem. Prawo to przysługuje jednakże drugiemu małżonkowi tylko wtedy, gdy nie ponosi on winy za rozkład pożycia i co do zasady prowadzi do niemożności orzeczenia rozwodu.

Podział wspólnego majątku

Podział wspólnego majątku podczas sprawy rozwodowej następuje na pisemny wniosek jednej ze stron postępowania i jest możliwy tylko wtedy, gdy przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki całego postępowania. Wniosek ten nie może dotyczyć wspólnie zamieszkiwanego lokalu. Strony zazwyczaj jednak decydują się na podział wspólnego majątku w ramach oddzielnego postępowania.

Brak rozwodu - mediacja

Główną przesłanką rozwiązania małżeństwa jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy i po przesłuchaniu obu stron sąd będzie widział szansę na utrzymanie małżeństwa, wówczas może skierować strony postępowania do mediacji. Jej celem jest nie tylko pojednanie małżonków, ale także wspólne rozwiązanie kwestii związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i kwoty przekazywanych alimentów. Istnieje prawo do niewyrażenia zgody na mediację.

Publikacja wyroku

Wyrok może zostać ogłoszony na ostatniej rozprawie, istnieje również możliwość odroczenia publikacji wyroku na okres do dwóch tygodni. Małżonek nie musi uczestniczyć w ogłoszeniu wyroku, jednakże musi złożyć wniosek o doręczenie wyroku. Po ogłoszeniu wyroku możliwe jest złożenie apelacji do sądu II instancji - czyli do sądu apelacyjnego.

Warto zaznaczyć, że postępowanie rozwodowe wcale nie musi zakończyć się na jednej rozprawie. Zazwyczaj na jednej rozprawie kończą się postępowania w przypadkach, gdy strony nie wnioskują o orzekanie o winie oraz gdy nie posiadają wspólnego potomstwa.


Źródło: Infor

Czytaj również

Prawo rodzinne Wrocław