rozwód Wrocław

Podczas składania pozwu o rozwód

niezbędnym jest załączenie dowodu zawarcia związku małżeńskiego, czyli oryginału odpisu aktu małżeństwa. Dokument ten można uzyskać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego - jeśli jest on dostępny w rejestrze otrzymamy go od razu po wniesieniu opłaty skarbowej. W przeciwnym wypadku odpis będzie gotowy do odbioru w terminie do 10 dni. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci, wówczas należy również załączyć odpisy skróconych aktów urodzenia każdego z nich.

Wniesienie pozwu o rozwód

jest związane z opłatą w kwocie 600 zł. Do pozwu powinien zostać załączony dowód uiszczenia wskazanej opłaty. W przypadku, gdy osoba wnosząca nie jest w stanie pokryć kosztów opłaty od pozwu, może zostać z niej zwolniona, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku oraz oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym.

Jeżeli podczas sprawy rozwodowej wnosimy o orzeczenie alimentów

na zamieszkujące z nami dzieci, do pozwu warto dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające wydatki związane z utrzymaniem potomstwa (np. rachunki, umowa najmu). Jeśli będziemy żądać alimentów również dla siebie, musimy przedstawić zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, roczne rozliczenie podatkowe oraz wykaz ponoszonych kosztów utrzymania.

Przed złożeniem dokumentów w Sądzie

należy pamiętać o przygotowaniu odpisu pozwu wraz ze wszystkimi jego załącznikami Jeden komplet dokumentów, niezbędny do rozpatrzenia sprawy rozwodowej, zostanie w Sądzie, natomiast drugi będzie przesłany do pozwanego.Źródło: Infor